Regulamin Platformy NO LIMIT DIETA

Regulamin Platformy NO LIMIT DIETA

NO LIMIT DIETA jest platformą, na której Użytkownik może uzyskać dostęp do przepisów posiłków wraz ze wskazaną kalorycznością oraz listą potrzebnych składników. Przed korzystaniem z naszej platformy internetowej należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Korzystanie ze strony internetowej „www.nolimitdieta.pl” oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

DISCLAIMER: 

Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy NO LIMIT DIETA należy skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem w celu ustalenia odpowiedniej ilości kaloryczności oraz wszelkich innych przeciwwskazań przy spożywaniu danych posiłków. Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za nieodpowiedzialne, nierozsądne, niezgodne z zaleceniami lekarzy spożywanie produktów wytworzonych w oparciu o nasze przepisy.

1)  O NAS

Właścicielem strony internetowej/platformy „www.nolimitdieta.pl” jest spółka FITGENERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Tadeusza Kościuszki 63; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000622444; NIP: 6272746484; REGON: 364712365; adres poczty elektronicznej: support@nolimitplan.pl.

2)  DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • PLATFORMA, PLATFORMA NO LIMIT DIETA, SERWIS, STRONA INTERNETOWA – strona internetowa z przepisami dostępna poprzez przeglądarki internetowe takie jak: Google Chrome, Opera, Safari, umożliwiająca Użytkownikowi przeglądanie przepisów wraz z listą składników potrzebnych do przygotowania konkretnego dania. Szczegółowy opis funkcjonalności i usług dostępnych w ramach Platformy jest wskazany w Dokumentacji.
 • KODEKS CYWILNY – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).
 • KONTO UŻYTKOWNIKA – funkcjonalność Platformy oraz jednocześnie usługa elektroniczna oznaczona indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Użytkownika; zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Platformy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika.
 • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę̨ za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newsletteru zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach właściciela Platformy.
 • PRAWO AUTORSKIE – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Platformy NO LIMIT DIETA.
 • DIETETYK – podmiot przygotowujący przepisy dań w odpowiednich kalorycznościach dla Usługobiorców, na mocy odrębnej umowy zawartej pomiędzy Dietetykiem a Usługodawcą.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem strony internetowej.
 • UŻYTKOWNIK/USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • USŁUGODAWCA – właściciel strony internetowej wskazany w pkt. 1 Regulaminu.
 • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105).
 • PRZEPISY POSIŁKÓW – przepisy posiłków przedstawione w formie opisu, zdjęcia i listy potrzebnych składników z podziałem na odpowiednie kaloryczności, przygotowane przez profesjonalnych Dietetyków.
 • KOD AKTYWACYJNY– kod alfanumeryczny umożliwiający dostęp do przepisów i dodatkowych funkcjonalności platformy.

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 1. Platforma NO LIMIT DIETA jest skierowana do Użytkowników, którzy są zainteresowani przygotowywaniem posiłków z przepisów.
 2. FITGENERATOR Sp. z o.o. nie jest organizatorem kompleksowych diet, a jedynie umożliwia dostęp do bazy przepisów opracowanych przez Dietetyków poprzez swoją stronę internetową.
 3. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Właściciela Platformy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik jest obowiązany do wprowadzania do Platformy wyłącznie danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz zakaz jakiegokolwiek działania szkodliwego, mogącego chociażby w niewielkim stopniu utrudnić funkcjonowanie Platformy.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego uruchomienia i korzystania z Platformy: (1) komputer, tablet, smartfon lub inne urządzenie z aktywnym dostępem do Internetu; (2) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz JavaScript. Dodatkowo do utworzenia Konta w Aplikacji niezbędne jest posiadanie adresu poczty elektronicznej.
 5. Z Platformy może korzystać jedynie osoba pełnoletnia po konsultacji z lekarzem bądź dietetykiem.
 6. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Platformy może być dla Użytkowników bezpłatne. Niektóre funkcjonalności będą zaś wymagały utworzenia oraz zarejestrowania Konta Użytkownika, a także wprowadzenia ważnego Kodu aktywacyjnego (dostępnego do zakupu na zewnętrznych serwisach internetowych takich jak: Allegro, Ebay czy Amazon itp.).

4) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY ORAZ KONTA 

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania w pełni z Platformy jest uprzednie wejście na stronę https://nolimitdieta.pl i utworzenie Konta.
 2. Utworzenia Konta na Platformie możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) wypełnieniu formularza rejestracji i zaznaczenie pola wskazującego, iż Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności Platformy (2) kliknięciu pola akcji – w tym momencie następuje akceptacja Regulaminu i zawierana jest umowa o korzystanie z Platformy pomiędzy FITGENERATOR Sp. z o.o. i Użytkownikiem. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: adresu poczty elektronicznej oraz hasła.
 3. Użytkownik obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w tym samym czasie.
 4. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestać korzystania z Platformy poprzez niewchodzenie na nią, a także usunięcie z Platformy swojego konta.
 5. Właściciel Platformy zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta Użytkownika, który w jakikolwiek sposób narusza niniejszy Regulamin, obowiązujące prawo, bądź wykorzystuje Stronę Internetową w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.
 6. Zawieszenie Konta Użytkownika może nastąpić na czas określony bądź nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe korzystanie z Platformy. Użytkownik zostanie poinformowany o zawieszeniu konta mailem, o przyczynach zawieszenia oraz sposobie cofnięcia zawieszenia konta.
 7. W przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia, Właściciel Platformy ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie z Platformy z 7 dniowym terminem wypowiedzenia. Jeżeli Użytkownik miał na swoim koncie aktywne płatne funkcjonalności, nie zostanie mu zwrócona kwota pozostała do wykorzystania.
 8. Koszty transmisji danych podczas korzystania z Platformy pokrywa wyłącznie Użytkownik Platformy.

5)  FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE W PLATFORMIE NO LIMIT DIETA 

 1. Usługobiorca może korzystać w Platformie z następujących Usług Elektronicznych:
 1. Konto.
 2. Newsletter.
 3. Zakładka „Ulubione Przepisy”.
 1. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest zarówno bezpłatne jak i płatne, w zależności od wybranej Usługi, o czym Użytkownik jest informowany przez rozpoczęciem korzystania.  Dostęp płatny jest zablokowany do momentu aktywacji dostępu za pomocą Kodu Aktywacji.

6)  SPOSOBY PŁATNOŚCI Z TYTUŁU ODPŁATNYCH FUNKCJONALNOŚCI PLATFORMY 

 1. Płatne funkcjonalności zostają odblokowane po wprowadzeniu do swojego konta Kodu Aktywacji. 
 2. Kody aktywacyjne są dostępne do nabycia na stronach internetowych partnerów Usługodawcy oraz w serwisach takich jak: Allegro, Ebay, Amazon.
 3. Warunki zakupu Kodu Aktywacji, długość jego trwania, liczba odblokowywanych funkcjonalności są określone na stronach internetowych, na których można nabyć Kody Aktywacji.
 4. W przypadku jakichkolwiek problemów z Kodem Aktywacji prosimy o kontakt mailowy: support@nolimitplan.pl

7) NEWSLETTER 

 1. Korzystanie z naszego Newsletteru jest dobrowolne. Na Newsletter można się̨ zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Użytkownik zostaje zapisany na Newsletter; bądź poprzez wpisanie adresu email do odpowiedniego formularza na Stronie internetowej.
 2. Usługa Newsletteru jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość́ w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newsletteru (rezygnacji z otrzymywania treści Newslettera) poprzez wysłanie wiadomości na naszą pocztę elektroniczną: support@nolimitplan.pl lub też pisemnie na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 63, 41-503 Chorzów.

8) KONTAKT Z NAMI 

Skontaktuj się z nami poprzez:

 1. pocztę elektroniczną: support@nolimitplan.pl;
 2. pocztę tradycyjną: FITGENERATOR Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 63, 41-503 Chorzów.

9) REKLAMACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY

 1. Reklamacje związane z działaniem Platformy Użytkownik może zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: support@nolimitplan.pl
 2. W opisie reklamacji należy podać: (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie; oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji.
 3. Właściciel Portalu ustosunkuje się do złożonych reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

10) ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

 1. Właściciel Portalu niniejszym informuje, że dostarczenie produktów/treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy – skutkuje utratą prawa odstąpienia od umowy. Użytkownik, używając Kodu Aktywacji, a tym  samym aktywując płatne funkcjonalności Portalu, tym samym oświadcza, że zapoznał się z niniejszym zapisem oraz wyraża na powyższe zgodę. Oznacza to, iż po aktywacji płatnych funkcjonalności Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi lub osobie fizycznej dokonującej zamówienia w danym sklepie, w którym ta osoba nabyła Kod Aktywacji, bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tego zamówienia wynika, że nie posiada ono dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności  z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, w odniesieniu do zamówień lub umów:
 • świadczenie usług, jeżeli Właściciel Strony wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela Strony utraci prawo odstąpienia od umowy; 
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11) ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiedzialne, nierozsądne, niezgodne z zaleceniami lekarzy, nieuzgodnione z lekarzem specjalistą z danej dziedziny spożywanie produktów wytworzonych w oparciu o nasze przepisy.
 2. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za osiągnięcie konkretnych wyników fizycznych, sportowych czy jakichkolwiek innych podczas opierania się na diecie przygotowywanej na podstawie przepisów umieszczonych w Portalu.
 3. Właściciel Portalu dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w Portalu przepisy były jak najlepszej jakości, precyzyjne i przydatne Użytkownikom. Jednakże Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za precyzyjność opisów przepisów, efekty działania przepisów, adekwatność zdjęć co do prezentowanych posiłków, ani za przydatność lub konkretną kaloryczność wytworzonych posiłków na podstawie przepisów.
 4. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania szkód wynikających lub będących w związku ze stroną internetową „www.nolimitdieta.pl” lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na tej stronie oraz w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej – w zakresie dopuszczonym obowiązującym prawem.

12) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2020 poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 2. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2020 poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Właścicielem Strony. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Właścicielem Portalu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
 1. Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

13) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 

 1. Platforma NO LIMIT DIETA jest przeznaczona do korzystania wyłącznie dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, tj. nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Platforma jest przeznaczona wyłącznie do użytku własnego, niekomercyjnego.
 2. W związku z powyższym Właściciel Platformy może wypowiedzieć Użytkownikowi będącemu przedsiębiorcą (zarejestrowanemu jako przedsiębiorca) umowę o korzystanie z Platformy ze skutkiem natychmiastowym, wskazując na powód rozwiązania umowy – zarejestrowanie jako przedsiębiorca. Wówczas Użytkownik może zarejestrować konto na Platformie w terminie 14 dni jako osoba fizyczna.
 3. FITGENERATOR Sp. z o.o. jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Użytkownika. W zakresie weryfikacji FITGENERATOR Sp. z o.o. uprawniony jest m.in. do zażądania od Użytkownika przesłania skanu posiadanych dokumentów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, FITGENERATOR Sp. z o.o. jest uprawniony do zawieszenia Konta Użytkownika na czas trwania weryfikacji.

14) PRAWA AUTORSKIE, LICENCJA NA KORZYSTANIE Z PLATFORMY

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Platformy, jako całości, oraz jej poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą̨ do Właściciela Platformy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i są objęte ochroną prawną.
 2. Platformę należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Zabronione jest kopiowanie, pobieranie, (ponowna) publikacja, rozpowszechnianie, modyfikacja, wykorzystywanie, przesyłanie oraz powielanie informacji zawartych na stronie internetowej w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków, w tym (lecz niewyłącznie) środków elektronicznych, poprzez kopiowanie lub nagrywanie bez uprzedniego wydania zgody przez Właściciela Portalu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że drukowanie i/lub pobieranie materiałów i treści zawartych lub zamieszczanych na tej stronie internetowej jest dopuszczalne wyłącznie na użytek własny.
 3. Użytkownik nie ma prawa kopiować Platformy ani jej żadnej części. Użytkownik zobowiązuje się̨ także nie modyfikować, nie adaptować, nie tłumaczyć, nie odkodowywać́, nie dekompilować, nie dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Platformy.
 4. Użytkownik korzystający z Platformy nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Platformy, jej części, przepisów, zdjęć czy innych utworów w rozumieniu prawa autorskiego. Użytkownikowi udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w Regulaminie – ważna na całym świecie i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Platformy w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Właściciela Platformy, innych Użytkowników oraz osób i podmiotów trzecich.
 5. W ramach udzielonej licencji Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Platformy poprzez jej pobieranie, instalowanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w pamięci urządzenia Użytkownika, jej wyświetlanie w zakresie niezbędnym do korzystania z Platformy, zgodnie z jej przeznaczeniem oraz wyłącznie na użytek własny, niekomercyjny.
 6. Licencja jest udzielana w momencie zawarcia umowy o korzystanie z Platformy i na czas jej obowiązywania.

15) POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Właścicielowi Portalu przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.  W takim przypadku:
 • Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji – na co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie,
 • Użytkownicy zostaną poproszeni o akceptację zmian Regulaminu przy najbliższym logowaniu.
 1. Brak akceptacji zmian Regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników, a w szczególności pozostaną bez zasadniczego wpływu na zakupione przez Użytkowników funkcjonalności, które są aktywne.
 3. Jeżeli którakolwiek część niniejszego Regulaminu okaże się niezgodna z prawem lub niewykonalna, nie będzie to miało wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych warunków. Każdy warunek, który jest nieprawidłowy lub niewykonalny będzie domyślnie stosowany w takim stopniu, w jakim to prawnie możliwe.
 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Właścicielem Portalu a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Serwisu.

Jeśli masz pytania lub sugestie dotyczące niniejszego Regulaminu, skontaktuj się z nami: support@nolimitplan.pl

Scroll to top